Nguyễn Thị Lành Ban Giám Hiệu Nguyễn Thị Lành 0976989570 lanhkrp1968@gmail.com
Nguyễn Thị Anh Hoa Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0979821946 hieupho1@gmail.com